jueves, 1 de octubre de 2015

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Como llevar a los niños en el coche con la nueva norma

A partir de mañana, 1 de octubre cambian las normas para proteger a los menores dentro de un vehículo. Las nuevas reglas simplifican lo que ya existía y la silla se montará en uno u otro sentido según lo que ponga en el folleto de instrucciones. 

Más información en la web de la D.G.T. revista.dgt.es/es/

Inicio actividades extraescolares curso 2015-16

Os recordamos que mañana, día 1 de octubre, se inician las actividades extraescolares que organiza el APA As Mariñas.

Todos los niños, a excepción de aquellos a los que se comunicara telefónicamente lo contrario, tienen plaza en las actividades y horarios que habían solicitado.

Las únicas excepciones al párrafo anterior son ábaco y robótica que, al no haber alcanzado el número mínimo necesario para sacarse adelante, quedan a la espera de nuevas altas.

El pago de las actividades lo podéis hacer directamente en la cuenta de  ABANCA ES41 2080 0045 9230 4000 1481,o en el local del APA de lunes a viernes de 15:30 a 17:00 horas.
Se ruega que en concepto pongáis: apellidos y nombre niñ@ + actividades paga + mes paga

Además, a fin de facilitar la gestión de los pagos, se ruega que se hagan de la forma que se indica:

Del 1 o 15 de octubre
Las actividades de los meses de octubre y noviembre
Del 1 al 15 de diciembre
Las de los meses de diciembre y enero
Del 1 al 15 de febrero
Las actividades de los meses de febrero y marzo.
Del 1 al 15 de abril
Los meses de abril y mayo Mañana día 1 de octubre, desde las 10:00 hasta las 17.00 estarán expuestas en el edificio A Senra las listas de l@s niñ@s que van a participar en cada una de las actividades.

martes, 22 de septiembre de 2015

CONVOCATORIA ASEMBLEA ORDINARIA


Mañá 23 no comedor do CPI Cruz do Sar ás 19:30h en primeira convocatoria e 20:00 h. en segunda.Pola presente convoco a unha asemblea ordinaria para o vindeiro mércores día 23 de setembro, no comedor do CPI Cruz do Sar de Bergondo, ás 19:30 h en primeira convocatoria e 20:00 h en segunda convocatoria, coa seguinte 


        ORDE DO DÍA:

1.-  Lectura e aprobación da acta anterior
2.-  Informe de presidencia
3.-  Informe de áreas
4.-  Actividades extraescolares curso 2015-2016
5.-  Actividades alumnado da ESO do CPI Cruz do Sar neste curso
6.-  Uniforme escolar e deportivo no CPI Cruz do Sar
7.-  Preguntas e suxestións


Agardando a súa asistencia.


María José Ferreño Precedo
Presidenta

Bergondo a 10 de setembro de 2015


PAUTAS PARA FACILITARNOS A ORGANIZACIÓN E BO FUNCIONAMENTO DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

PEDIMOS A VOSA COLABORACIÓN E SINALAMOS AS SEGUINTES PAUTAS PARA FACILITARNOS A ORGANIZACIÓN E BO FUNCIONAMENTO DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NO PRESENTE CURSO:


1.- Se algún alumno,-a ten necesidade de modificar o seu horario deberá avisar aos membros da xunta directiva da APA que estén ese día na oficina da Asociación e o traerá por escrito.

2.- Calquera nai ou pai que necesite modificar o horario de recollida do alumnado inscrito nas actividades extraescolares deberá pasar previamente á recollida do seu fillo,-a pola oficina da APA para comunicalo.

3.- Coa finalidade de localizar dun xeito urxente ás familias usaremos o primeiro teléfono que nos conste na ficha de inscrición

4.- Durante as horas destinadas á impartición das actividades extraescolares (no edificio de A Senra, no pavillón do CPI ou no edificio C do Colexio) non se permitirá estar presentes aos pais ou nais no lugar destinado a cada actividade.

5.- O alumnado que non utilice o servizo de transporte escolar será recollido obrigatoriamente na zona interior do CPI próxima ao portalón, previo aviso ao monitor da súa actividade.

6.- Os rapaces que vaian nos autobuses que saen ás 17:15 h. deberán entregar unha autorización, que se lle facilitará na oficina da APA, para comunicar a persoa que o recolle na súa parada sempre que non sexan os seus pais.
As paradas serán as mesmas establecidas para os cursos anteriores

7.- NUNCA se deixará un neno ou nena só na súa parada, caso de non haber ninguén para recollelo voltará no mesmo autobús para o Colexio e deberase vir a recoller polos pais ou persoa autorizada

8.- Os rapaces ou rapazas que teñan que utilizar a biblioteca deberase avisar, sempre antes de que marche do Colexio, ao mestre de garda ou aos membros de xunta directiva da APA que estén na oficina.

9.- Contamos coa axuda das persoas colaboradoras do comedor única e exclusivamente para coidado e vixiancia do alumnado que se queda no CPI despois de xantar no comedor.
O alumnado que non sexa usuario do comedor do CPI e sexa deixado no Colexio antes do seu horario de actividades, a responsabilidade é asumida íntegramente polos seus pais, nen a APA AS MARIÑAS nen o CPÌ Cruz do Sar asume responsabilidade algunha neste marxe de horario para éste alumnado. Deberanse traer á hora de cada actividade non antes.

 10.- NUNCA deberá abandonar a actividade nengún neno ou nena sen avisar ao seu monitor, monitora ou mestre de garda.
E os inscritos nunha actividade que desexen cesar na mesma deberán avisar con quince días de antelación.


Este curso temos moitos cambios positivos que inclúen, entre outros, unha maior especialización nas titulacións académicas dos nosos monitores, para mellorar a calidade necesitamos que nos aportedes as vosas opinións.
Agradecemos a vosa colaboración para o cumprimento destes puntos que consideramos importantes e facilitarán o desenrolo e organización das actividades extraescolares.


Bergondo a 18 de setembro de 2015.

jueves, 10 de septiembre de 2015

ACTIVIDADES CURSO 2015-16

Estimadas familias:
Polo presente poñemos no voso coñecemento as ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES previstas para o curso 2015/2016, que, como sempre, empezarán o día 1 de outubro e finalizarán o próximo 31 de maio de 2016.
Se estades interesados nalgunha/s delas, pregámosvos devolvádenos cumprido á maior brevidade posible este documento porque, entre outras cuestións, o Concello ten que dar a alta a cada nen@ no seguro de accidentes que nos formaliza de forma gratuíta. Precisamente o tema do seguro é tan importante que ningún neno/a poderá asistir a actividade/s se non entregou no APA o impreso de  inscripción de socio, debidamente cuberto e asinado.
Igualmente, infórmase que ás cotas por actividade poderanse aboar directamente na oficina do APA ou mediante ingreso/transferencia bancaria en Abanca.
Para facilitar a xestión económica os socios que o desexen poderán facer os pagamentos conforme ao calendario que se acorde; por suposto se nalgún caso se abandonase a actividade se devolverá/n ás mensualidade/s adiantada/s.
Mantense o desconto dun 20% nas cuotas das actividades e socio das familias numerosas que acrediten tal condición mediante a presentación do título acreditativo en vigor.
Moitas grazas pola vosa colaboración,
(non esquenza entregar firmada no APA a “ficha de inscripción de soci@s”)

Cuota de Socio: 10€ por familia.

Imprimir o ver AQUÍ

viernes, 17 de julio de 2015

Axudas xenéricas e Préstamo de libros de texto. Lista de libro/s que formará/n parte dos programas.

Lista de libros que formarán parte do Programa Axudas Xenéricas e do Programa Préstamo de Libros de Texto del Concello de Bergondo para o curso escolar 2015/16.

Para ver o imprimir AQUÍ.